Duurzaam productie

Heidelberg Materials draagt bij tot duurzame ontwikkeling.

  • We geven voorrang aan het welzijn en aan de veiligheid van ons personeel door gebruik te maken van de expertise op het vlak van preventie van de verschillende groeves die samen onze entiteit vormen.
  • We creëren de toegevoegde waarde van onze activiteit en ondersteunen de bouwsector door aan die sector één van zijn voornaamste grondstoffen te leveren.
  • We valoriseren onze minerale rijkdommen op efficiënte en spaarzame wijze (gebruik van dekklei voor baksteen- en cementproductie en van ons verwerkt slib in de landbouw).
  • We ontginnen de rijkdom van onze ondergrond in plaats van grondstoffen in te voeren, daar de gevolgen daarvan voor het milieu (CO2) funest zijn.
  • We zien toe op de sanering van onze groeven door gebruik te maken van vernieuwende technieken.
  • We leveren inspanningen om het milieu binnen en rond onze productiesites te beschermen en te verbeteren.
  • We dragen bij tot de uitbreiding van de biodiversiteit tijdens en na het beëindigen van onze ontginningsactiviteiten.
  • We controleren ons verbruik van water en energie met de bedoeling dit verbruik te verminderen.
  • We spannen ons in om de logistieke activiteiten te optimaliseren door het vervoer van onze grondstoffen via water- en spoorwegen te bevorderen.

Concessieaanvraag

De firma Heidelberg Materials Benelux S.A./N.V. deed een aanvraag voor een verlenging en uitbreiding van zijn concessie voor zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat. De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. De concessieaanvraag en het milieueffectenbeoordelingsrapport worden voorgelegd aan het betrokken publiek.

De BMM stelt volgende informatie ter beschikking op zijn website (https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/): de concessieaanvragen, het milieueffectenbeoordelingsrapport en de beschikbare, voornaamste rapporten en adviezen met betrekking tot de aanvragen.

De inzageperiode van de raadpleging loopt van 29 januari 2021 t/m 27 februari 2021.Iedere belanghebbende kan zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren per post (BMM, Vautierstraat 29, 1000 Brussel) of via elektronische weg (brigitte.lauwaert@naturalsciences.be) overmaken aan mevrouw Brigitte Lauwaert t/m 14 maart 2021.

 

Rewinn Nederland: van puin tot granulaat

Het samenwerkingsverband Rewinn slaagt erin de betonkringloop te sluiten. In haar vestiging in Amsterdam bewerkt Rewinn verschillende soorten steenachtig bouw- en slooppuin tot betongranulaten. De geavanceerde recyclinginstallaties produceren granulaten in diverse gradaties, geschikt voor verschillende hoogwaardige toepassingen. Rewinn werd opgestart op 1 januari 2016. In het samenwerkingsverband bundelen Theo Pouw Groep (toeleverancier van bouwstoffen) en Heidelberg Materials Nederland (producent en leverancier van granulaten) hun knowhow.