Sagrex geeft de uitbreiding van de Beez-groeve op, maar bestudeert een nieuw project om haar activiteiten in de regio Namen voort te zetten

Sagrex heeft besloten geen nieuwe vergunning aan te vragen om haar steengroeve in Beez uit te breiden. De huidige exploitatie loopt tot 2026. Momenteel wordt echter een globaal project bestudeerd om de activiteiten van de steengroeve in de regio Namen voort te zetten.

De belangrijkste redenen voor het besluit om niet opnieuw een aanvraag in te dienen voor een nieuwe uitbreiding van de Beez-groeve zijn de volgende. Het duurt lang om een nieuwe vergunning te krijgen. Bijgevolg zou de nieuwe vergunning, indien deze verleend zou worden, te dicht bij de uitputting van het huidige depot zijn. Daardoor zou Sagrex niet in staat zijn geweest om tijdig de voorbereidende werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om de ontginning voort te zetten. Bovendien zou het blijven exploiteren binnen de huidige vergunning tijdens de vergunningsaanvraagprocedure, met behoud van de toegang tot deze uitbreiding, een te grote operationele complexiteit en een te groot veiligheidsrisico vormen.

Sagrex blijft echter werken aan een breder project dat de herontwikkeling van de Beez-site omvat naar activiteiten die gericht zijn op circulaire economie. Tegelijkertijd onderzoekt het bedrijf alternatieven voor de bevoorrading van haar klanten, met name in Namen, na 2026. Er wordt een dialoog met de vertegenwoordigers van de werknemers geopend om deze perspectieven te verduidelijken.

Historiek van de vergunningsaanvraag

In overeenstemming met haar beleid van zorgvuldig beheer van niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, en om de resterende voorraad in Beez op duurzame wijze te exploiteren, heeft Sagrex begin 2022 een vergunning aangevraagd om haar steengroeve in Beez uit te breiden. Deze aanvraag heeft betrekking op een gebied van 2,5 ha dat ten oosten van de huidige winningsput ligt en reeds in het sectorplan als winningszone is opgenomen. De voortzetting van de winning zou de onderneming in staat hebben gesteld haar activiteit op de Beez-site tot 2031 voort te zetten en de aan deze activiteit verbonden banen te behouden.

In september vorig jaar kreeg Sagrex te horen dat de ingediende en verkregen vergunning in beroep was geweigerd door de Waalse ministers van Milieu en Ruimtelijke Ordening.