Gouden regels

Bij Heidelberg Materials Benelux zijn de leden van het management verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun afdeling of de site die zij beheren. Wij zijn ook van mening dat iedere werknemer, partner en bezoeker van onze vestigingen een directe verantwoordelijkheid heeft om veilige werkprocedures te volgen die de gezondheid en veiligheid van henzelf en hun collega's waarborgen.

Om de veiligheid van iedereen te garanderen, is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) verplicht, maar moeten ook de gouden regels die u op alle operationele werkplekken aantreft, nauwgezet worden nageleefd.

Wij nodigen u uit de volgende regels in acht te nemen als u binnenkort een van onze sites bezoekt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Op alle operationele werkplekken van Heidelberg Materials Benelux moeten de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen:

veiligheidshelm
oogbescherming
✔ veiligheidslaarzen
✔ hoge zichtbaarheidskleding

Elk managementteam van de werkplek moet eventuele vrijstellingen specificeren en eventuele aanvullende specificaties vaststellen op basis van de risicobeoordeling.

Onze veiligheidsregels op onze sites

 

 

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) die voor een bepaalde taak vereist zijn, moeten correct worden gebruikt.

 

 

 

Het betreden van besloten ruimten is alleen toegestaan voor bevoegde personen en met een door de verantwoordelijke chef ondertekende vergunning.

 

 

Apparatuur moet naar behoren worden geïsoleerd van elke inherente stroombron en moet worden getest om er zeker van te zijn dat zij niet voor het einde van de dag kan worden gestart of verplaatst. Het moet worden getest om er zeker van te zijn dat het niet kan starten of bewegen alvorens enige taak uit te voeren.

 

 

 

Het rijden voor het bedrijf gebeurt in strikte overeenstemming met de lokale wetten en bedrijfsvoorschriften.

 

 

 

Voordat de apparatuur wordt (her)ingeschakeld, moeten beschermende maatregelen worden getroffen.

 

 

 

Alle werkgerelateerde incidenten worden gemeld en onderzocht om de onderliggende oorzaken vast te stellen en corrigerende maatregelen te nemen en lering te trekken uit de ervaringen.